Vai trò của siêu âmDOPPLER tim trong đánh giá chênh áp tâm trương qua van hai lá ở bệnh nhân hẹp van hai lá khít có đối chiếu với thông tim

256 April 11, 2017 0

Năm: 2003

Số: 35

Trang: 12-17

Liên kết