Vấn đề kháng Clarithromycin, Amoxicillin và Metronidazole của vi khuẩn Helicobacter pylory trong 3 năm (2000-2002)

236 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2003

Số: 4

Trang: 45-52

Liên kết