Verbenalosid và hastatosid, hai iridoid glucosid từ cây cỏ roi ngựa (Verbena officinalis)

221 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2010

Số: 4 (408)

Trang: 33-37

Liên kết