Vỡ túi độn ngực: lâm sàng và chẩn đoán cộng hưởng từ

538 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Hồng Hà 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 2

Trang: 83-86


Liên kết