Xác định cấu trúc của Myricetin và 2,3- Dihydromyricetin bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân ( 2D-NMR )

349 April 11, 2017 0

Năm: 1995

Số: 231

Trang: 17-18

Liên kết