Xác định cấu trúc của Nuciferin bằng phương pháp phổ khối luowjng (mass Spectrometry)

336 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1997

Số: 12

Trang: 4-5

Liên kết