Xác định hàm lượng các saponin chính của sâm Việt Nam trồng - Panax Vietnamesis Ha et Grushv.- Araliaceae bằng phương pháp HPLC.

86 August 31, 2017 0

Năm: 2001

Số: PB 4

Trang: 36-42

Kết quả sau định lượng bằng phương pháp HPLC cho thấy: hàm lượng cao của các saponin chính, đặc biệt là ginsenosid-Rb1, ginsenosid-Rg1 và majonosid-R2 trong thân rễ và rễ củ của sâm Việt Nam trồng sau 5 năm và 6 năm đồng thời hàm lượng tổng cộng của các saponin chính cũng rất cao. Hàm lượng saponin tổng cộng trong thân rễ và rễ củ sâm Việt Nam từ 2 năm đến 6 năm trồng nhìn chung tăng dần theo tuổi.
Liên kết