Xác định loài sán lá gan lớn gây bệnh ở bò khu vực miền trung và Tây nguyên (Việt nam) bằng chỉ thị phân tử gen ty thể CO1

232 August 31, 2017 0

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 96-101

Liên kết