Xây dựng phương pháp phân tích dư lượng dung môi trong mẫu heroin phục vụ truy nguyên nguồn gốc

144 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2007

Số: 2

Trang: 34-38

Xây dựng phương pháp phân tích dư lượng dung môi trong 92 mẫu heroin theo phương pháp chuẩn hóa diện tích qua khảo sát tính phù hợp của hệ thống, khoảng tuyến tính và giới hạn phát hiện, xác định độ tái hiện của phương pháp, khảo sát độ đúng của phương pháp, phân tích dư lượng dung môi trong mẫu thực tế. Kết quả: xây dựng thành công phương pháp phân tích dư lượng dung môi trong heroin bằng sắc ký khí cột mao quản ghép bộ bơm mẫu không gian hơi. Phương pháp đề xuất cho độ đúng, độ chính xác cao, giới hạn phát hiện nhỏ, có thể tự động hóa. Hàm lượng tạp dung môi trong mẫu heroin nhỏ. Các dung môi chủ yếu là ethanol, ether, ethyl acetat và các dung môi ít gặp hơn như methanol, n-hexan, aceton.
Liên kết