Xây dựng phương pháp phát hiện chất màu rhodamin B có mặt trái phép trong một số dạng mỹ phẩm

208 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 10 (426)

Trang: 23-27

Liên kết