Xây dựng quy trình cô lập đảo tụy tại Việt Nam và sơ bộ đánh giá hiệu quả của ghép đảo tụy trên chuột bị gây bệnh đái tháo đường typ 1 bằng streptozocin

171 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 3 PB

Trang: 1-5

Liên kết