Xây dựng tiêu chuẩn đối với mô xươg ghép đồng loại (Bone Allograft)

275 April 11, 2017 1

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1995

Số: 3

Trang: 14-21

Liên kết