Kết quả tìm kiếm theo từ khóa "k��ch th�����c s���i b��ng quang trung b��nh 3-40mm.Tr���ng l�����ng u v�� k��ch th�����c s���i kh��ng c�� s��� li��n quan.Ph���u thu���t u tuy���n ti���n li���t theo hai ph����ng pj��p:C���t u n���i soi qua ni���u �����o v�� x��� c��� b��ng quang.S���i b��ng quang �������c x��� tr�� theo 4 ph����ng ph��p:Nghi���n s���i c�� h���c" có 0 tài liệu

Liên kết